មានលក់និងតំឡើងជូននូវអំពូលសូឡាបំភ្លឺសួនច្បារឬតាមដងផ្លូវ មានភាពងាយស្រួល ចំនេញពេលវេលា មិនចាំបាច់យើងទៅបិទ/បើកទេ មានកម្លាំងចាប់ពី 20វ៉ាត់ – 100វ៉ាត់

Solar Street Light with Lithium batteries and LED lights , 6 Month warranty